Microbiologische criteria

Op 1 januari 2006 is de Europese Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen van kracht geworden. In de levensmiddelen branche beter bekend als de VMC (Verordening Microbiologische Criteria). Deze verordening richt zich vooral op de wettelijke verplichtingen voor exploitanten van levensmiddelen bedrijven in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen (inclusief detailhandel) als het gaat om het beheersen van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen.

In deze Verordening Microbiologische Criteria (VMC) worden een 4-tal hoofdzaken voor de levensmiddelen branche verplicht gesteld:

HACCP-beginselen:

Aanwezige procedures en hygiënepraktijken dienen te worden gevalideerd en geverifieerd. Ook dient op basis van een uitgevoerde risicoanalyse (RI&E) een microbiologisch controleprogramma opgezet te worden.

Microbiologische analyses:

Bij de tweede stap binnen de VMC wordt m.n. aandacht besteed aan de uitgroei van pathogene-micro organismen; in het bijzonder Listeria monocytogenes. In voorkomende gevallen dienen zogenaamde challenge testen te worden uitgevoerd. 

Pathogene micro-organismen:

Het aantal aanwezige pathogene micro-organismen mogen de gestelde voedselveiligheidscriteria niet overschrijden. Als dit wel het geval is dienen producten als schadelijk voor de volksgezondheid te worden beschouwd. Deze producten dienen ofwel uit de handel te worden gehaald (recall) of dienen een andere behandeling te ondergaan dat het betreffende gevaar wegneemt.

Proces hygiëne:

Als laatste dienen exploitanten van levensmiddelen bedrijven zich te houden aan microbiologische procescriteria. Deze zijn in het leven geroepen om te controleren of het productieproces beheerst wordt. Ook hier zal bij overschrijding van deze (proces)criteria het proces aantoonbaar gecontroleerd moeten worden en dient er adequate actie ondernomen te worden om het proces onder controle te krijgen.

Neem contact op!

Micro-Analyse Zeeland is bekend met deze al deze stappen uit deze wetgeving en voorziet u graag van passend en betrouwbaar advies op maat.